OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 UGOVOR O ČLANSTVU

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja Tvoj Trener d.o.o. (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Tvoj Trener d.o.o. kao pružatelja usluge i osoba koje koriste usluge Health Club TT Exclusive (dalje: Korisnik).

Članak 2.

Health Club TT Exclusive pruža uslugu sportske rekreacije u suvremeno opremljenom wellnessu i fitnessu na području Republike Hrvatske, a čija usluga se pruža svih 7 dana u tjednu prema radnom vremenu centra.

Korisnik sklapanjem ugovora stječe pravo korištenja usluga u Health Club TT Exclusive društva Tvoj Trener d.o.o.

Članak 3.

Korisnik može biti fizička i pravna osoba.

Korisnik se obvezuje u trenutku sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi Tvoj Trener d.o.o. svoje identifikacijske isprave i suglasan je s uzimanjem preslika istih.

Korisnik se obvezuje prilikom sklapanja ugovora predočiti ovlaštenoj osobi Tvoj Trener d.o.o. svoju e-mail adresu, čiju valjanost potvrđuje odgovorom na e-mail društva Tvoj Trener d.o.o.

U slučaju da fizička ili pravna osoba odbije predočiti identifikacijske isprave i valjanu e-mail adresu Tvoj Trener d.o.o. može odbiti sklopiti ugovor.

Članak 4.

Korisnik je obvezan obavijestiti pisanim putem Tvoj Trener d.o.o. o svakoj promjeni identifikacijskih podataka ili e-mail adrese odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana računajući od dana nastanka takve promjene.

Ukoliko Korisnik ne izvrši svoju obvezu iz prethodnog stavka smatrat će se da je dostava valjano izvršena ako je ista upućena na posljednju adresu iz identifikacijske isprave ili e-mail

adresu Korisnika. Navedeno se odnosi i na račune i opomene za plaćanje ukoliko će Tvoj Trener d.o.o. iste upućivati.

Članak 5.

Cijene usluga i naknada Tvoj Trener d.o.o. utvrđene su cjenikom koji je na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

Važeće cijene u trenutku sklapanja ugovora objavljene su na recepciji centra i web stranici Health Club TT Exclusive.

Tvoj Trener d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

U slučaju izmjene cjenika Tvoj Trener d.o.o. je obvezan obavijestiti Korisnike, pisanim ili elektroničkim putem, o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima. Tvoj Trener d.o.o. može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 30 (trideset) dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode.

Članak 6.

Tvoj Trener d.o.o. će prvog u mjesecu ispostaviti račun Korisniku, putem e-maila, za tekući mjesec. Račun dospijeva na naplatu u roku od 7 dana od dana izdavanja.

Korisnik može istaknuti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka računa. Ukoliko Korisnik ne istakne prigovor na račun smatra se da je Korisnik prihvatio račun u cijelosti.

Za kašnjenje Korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja Tvoj Trener d.o.o. ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu koju je Korisnik dužan podmiriti.

Tvoj Trener d.o.o. je ovlašten, uz prethodnu pisanu obavijest Korisniku, prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja pravo naplate potraživanja prema Korisniku.

Članak 7.

Korisnik koji je sklopio ugovor s Tvoj Trener d.o.o. u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci ovlašten je prenijeti svoja Korisnička prava i obveze iz ugovora na treću osobu.

Treća osoba stupa u prava i obveze Korisnika sklapanjem Aneksa ugovora te ispunjenjem obveze iz članka 3 (tri) ovih Općih uvjeta. Korisnik koji je jednom prenio svoja korisnička prava ne može preuzeti istu članarinu.

Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu, prilikom prijenosa, za prijenos ugovornog odnosa na treću osobu, a u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa.

Članak 8.

Korisnik ima pravo, tijekom trajanja ugovornog odnosa sklopljenog na 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, staviti u mirovanje prava i obveze iz ugovora. Korisnik se obvezuje

podmiriti naknadu za mirovanje ugovora u skladu s važećim cjenikom u trenutku podnošenja zahtjeva za mirovanjem.

Za vrijeme mirovanja Korisnik ne plaća mjesečnu povlaštenu cijenu. U slučaju da Korisnik koristi pravo iz prethodnog stavka, ugovorna obveza se produljuje za vrijeme provedeno u mirovanju.

Članak 9.

Tvoj Trener d.o.o. ima pravo ograničenja korištenja usluga Korisniku, u slučajevima:

nepodmirenja potraživanja Tvoj Trener d.o.o. u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća računa

nepridržavanja Pravila korištenja Tvoj Trener d.o.o. Health Club TT Exclusive

 

Članak 10.

Članarina sklopljena na određeno vrijeme (mjesečna i godišnja) prestaje istekom vremena na koje je sklopljena.

Otkazni rok traje 30 dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je otkaz iskazan.

Ugovorni odnos može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima.

Tvoj Trener d.o.o. ima pravo raskinuti ugovor s Korisnikom u slučaju da se Korisnik opetovano ne pridržava Pravila korištenja Health Club TT Exclusive niti nakon opomene Tvoj Trener d.o.o. .

 

Raskid ugovora od strane Tvoj Trener d.o.o., u skladu s prethodnim stavkom, stupa na snagu odmah, a Korisnik nema pravo na naknadu štete te je obvezan podmiriti svoje obveze prema Tvoj Trener d.o.o. do kraja ugovornog odnosa.

U slučaju da Korisnik raskine ugovor, obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na uslugu koju je ostvario za sve protekle mjesece, ovisno o tome što je za Korisnika povoljnije.

Otkazni rok traje 30 dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je otkaz iskazan.

Korisnik može otkaz i/ili raskid ugovora iskazati osobnim dolaskom u Health Club TT Exclusive Tvoj Trener d.o.o. uz predočenje osobne iskaznice i potvrdom na e-mail u kojem je iskazan otkaz i/ili raskid ugovora.

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Tvoj Trener d.o.o. te će biti dostupni u centru Health Club TT Exclusive.

Isti se primjenjuju i na sve Korisnike koji su sklopili Ugovor o korištenju Health Club TT Exclusive prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta ukoliko su povoljniji za Korisnika.

Tvoj Trener d.o.o. će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u skladu s prethodnim stavkom.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana objave u skladu s ovim člankom.